I. DEFINICE

Dle těchto smluvních podmínek jsou definovány následující označení:

Slovní spojení Tagni.se označuje projekt a zejména web www.tagni.se a případné další platformy provozované Provozovatelem, které jsou označené zároveň logy a názvem Tagni.se.

„Služby“ Tagni.se jsou zejména správa uživatelských účtů a prezentace profilů, umožnění soukromé komunikace mezi uživateli, možnost zveřejnění a vytváření Aktivit a další služby, které Tagni.se nabízí.

"Provozovatelem" Služeb na webu Tagni.se je Pelmet s.r.o., IČ: 28447280, se sídlem Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha

"Uživatelem" je každý registrovaný návštěvník Tagni.se identifikující se svým uživatelským jménem. Pro neregistrované návštěvníky platí tyto podmínky jen přiměřeně.

"Obsahem" se míní všechna data, umístěná (nahraná) Uživateli a Provozovatelem do Tagni.se, včetně zveřejněných informací a vzájemné komunikace. Obsahem jsou například vložené texty, komentáře, fotografie, přílohy a soubory, informace o uživatelích, atd.

II. ÚČET UŽIVATELE

Uživatelé mají právo využívat základní Služby Tagni.se bezplatně.

A. ZŘÍZENÍ ÚČTU

Uživatel při registraci do Tagni.se musí uvést platné údaje: funkční e-mailovou adresu pro doručování elektronické pošty, do které má přístup; uvést svůj rok narození a zvolit si přezdívku (nick) odlišnou od všech existujících uživatelů. Účet uživatele je aktivován po potvrzení odkazem doručeným do e-mailové schránky zadané při registraci.

Uživatel je oprávněn vytvořit si na Tagni.se pro svou osobu pouze jeden účet (profil). Uživatel se zavazuje, že nebude vytvářet profily pro cizí osoby.

Registrací na Tagni.se vyslovuje uživatel souhlas s těmito podmínkami a se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci nebo následně vyplněných v rozšířeném profilu ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje k systému před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je Uživatel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku přijetí oznámení Provozovatelem.

Uživatel se zavazuje nečinit nic, co by mohlo ohrozit provoz Tagni.se, poškodit jeho systém nebo správnou funkčnost, poškodit jiného Uživatele. Zejména nebude manipulovat s profily jiných Uživatelů, získávat neoprávněně jejich osobní údaje, vydávat se za jiné Uživatele apod.

B. DEAKTIVACE A ZRUŠENÍ ÚČTU

Uživatel je oprávněn kdykoliv si smazat svůj účet na Tagni.se.

Provozovatel může smazat (zrušit) účet Uživatele, pokud se pod ním více jak 1 rok nepřihlásil do webu, nebo je jeho účet registrován na neexistující e-mailovou adresu; Dle možností o tom informuje minimálně měsíc předem Uživatele e-mailem.

Provozovatel je oprávněn deaktivovat nebo úplně smazat účet Uživatele, pokud opakovaně porušuje tyto Podmínky nebo konkrétní pravidla publikace Obsahu a ani po výzvě své chování nenapraví anebo je vědomě porušil zcela závažným způsobem. Následně je také Provozovatel oprávněn znovu nepovolit novou registraci do systému stejné osobě pod původní nebo jinou e-mailovou adresou..

III. OBSAH AKTIVIT

III.1 Provozovatel umožňuje pouze registrovaným a přihlášeným Uživatelům vkládat Obsah do aktivit (na webu označených jako Tagy).

Provozovatel určuje, podle nastaveného zaměření webu, jaký typ Obsahu může Uživatel do aktivit vkládat. Tyto podmínky mohou být doplňovány v závislosti na rozšiřování a zvyšování kvality projektu Tagni.se.

Provozovatel je oprávněn archivovat historické verze Obsahu vloženého Uživateli, uchovávat informace o tom, kdo, kdy a jakým způsobem Obsah do Tagni.se vložil nebo modifikoval.

III.2 V případě, že Provozovatel zjistí nebo má závažné podezření, že Obsah vložený Uživatelem porušuje autorská práva nebo zákony ČR nebo obecně uznávané dobré mravy, může tento Obsah kdykoliv do zjištění nebo prokázání opaku skrýt. Provozovatel je oprávněn upravit Obsah vložený Uživatelem.

Provozovatel je oprávněn Obsah vložený Uživatelem přeřadit do jiné kategorie pokud do původního umístění nezapadá.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za Obsah umístěný Uživateli na Tagni.se, jeho užití a nakládání s ním.

III.3 Uživatel nesmí do Tagni.se vkládat Obsah označovaný obecně jako „spam“, tj. nevyžádaný obsah, hromadně vkládaný obsah nebo vzkazy, komentáře nesouvisející s hlavním Obsahem a obtěžující ostatní řádné Uživatele. Vložení spamu je závažným porušení těchto podmínek.

Uživatel nesmí prostřednictvím Tagni.se kontaktovat jiné Uživatele, pokud to předtím výslovně (tedy např. písemně ve vzkazu) odmítli.

III.4 Striktně se na webu zakazuje cyberbullying tj. vědomé šíření pomluv a fám i šikanózního charakteru způsobilých způsobit škodu osobám, ostatním Uživatelům i projektu samotnému. Takové chování je důvodem ke skrytí nebo vymazání škodlivého obsahu a při závažném nebo opakovaném porušení k okamžité deaktivaci nebo zrušení uživatelského účtu šiřitele. Smazání škodlivého obsahu se po prokázání nepravdivosti a škodlivosti může domáhat kterákoli poškozená osoba.

Stížnosti uživatelů na jiné Uživatele, nebo Provozovatele a projekt Tagni.se je Uživatel přednostně povinen řešit přes kontaktní form webu.

III.5 Uživatel není oprávněn provozovat na Tagni.se jakoukoli činnost pro vlastní nebo cizí obohacení bez předchozí písemné dohody nebo mimo rozsah dohody s Provozovatelem. To znamená především vkládání odkazů, reklamy a upoutávek na zboží a služby za účelem dosažení zisku nebo marketingové výhody. Tím není dotčena běžná komunikace a odkazy související s akcemi a předmětem webu. Zároveň Uživatel nesmí na webu propagovat projekty, provozovatele jiných projektů nebo weby s podobným zaměřením a obsahem (kde dochází k interakci uživatelů primárně za účelem setkávání se na akcích nebo seznámení).

Provozovatel je oprávněn v rámci jakéhokoliv Obsahu takovéto odkazy a reklamy zablokovat i smazat.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1 Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobí provozovateli nebo jiným Uživatelům použitím nebo v souvislosti s použitím Tagni.se.

IV.2 Provozovatel není odpovědný za případné škody či újmy způsobené nedostupností služeb Tagni.se v rámci garance dostupnosti min. 95% celkové doby provozu. Provozovatel není povinen provádět zálohu dat, častěji než 1x denně a uchovávat zálohy déle než 2 týdny..

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně překonají zabezpečení Tagni.se a získají přístup k datům jednotlivých Uživatelů.

Provozovatel nemusí Uživatelům poskytovat součinnost nad rámec těchto Podmínek.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit rozsah nabízených služeb nebo jednotlivé funkčnosti, případně, po předchozím nejméně jednoměsíčním upozornění, i ukončit provoz Tagni.se nebo dílčích služeb.

IV.3 Tyto Podmínky užití jsou veřejně umístěny na webu Tagni.se.

Podmínky užití mohou být Provozovatelem kdykoli změněny, přičemž Provozovatel je povinen změnu předem zveřejnit všem uživatelům. Uživatel stvrzuje souhlas se změněnými Podmínkami jejich odsouhlasením po přihlášení do webové aplikace. Bez souhlasu se zněním aktuálních a platných Podmínek nemůže webové aplikace plně využívat; může však požádat Provozovatele o zrušení svého účtu či si účet zrušit sám v uživatelském nastavení.

V případě, že Provozovatel zjistí, je mu oznámeno nebo má závažné podezření, že někdo z Uživatelů provozuje prostřednictvím Tagni.se trestnou činnost nebo někoho z trestné činnosti veřejně obviňuje, předá veškeré dostupné podklady k prošetření Policii ČR; po dobu vyšetřování si vyhrazuje právo podezřelé účty Uživatelů deaktivovat.

Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito Podmínkami užití, se řídí platnými právními předpisy a to především zákony:

č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
č.121/2000 Sb. Autorský zákon
č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy
č.480/2004 Sb. o některých službách informačních společností